Regulamin sklepu LEDolandia.pl

Serdecznie zachęcamy Cię, drogi kliencie do zapoznania się z naszym regulaminem. Na dole jego znajdziesz też wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 1
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Sklep internetowy Ledolandia.pl zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu sklepu internetowego Leolandia.pl, zwanego dalej Regulaminem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Prawa autorskie i majątkowe do Sklepu w tym do jego nazwy, logotypu sklepu, wszelkiej treści na stronie oraz zdjęć i innych multimediów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
§ 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Dniach roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawie - rozumie się przez to czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawcy - rozumie się przez to firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Kliencie - rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsumencie - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koncie Klienta - rozumie się przez to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Sprzedawcy – rozumie się przez to Pawła Szachnowskiego, ul.Mirtowa 20 51-251 Wrocław, NIP: 8952122559, REGON: 366598360
 9. Stronie Internetowej Sklepu - rozumie się przez to strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie ledolandia.pl
 10. Towarze - rozumie się przez to produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Trwałym nośniku - rozumie się przez to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowie sprzedaży - rozumie się przez to umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3
Rejestracja
 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie. Podczas finalizacji zamówienia klient ma prawo wybrać opcję rejestracji, logowania lub zakupu bez rejestracji.
 2. Jeżeli klient złoży zamówienie bez rejestracji lub logowania, nie dysponuje dostępem do podglądu zamówienia.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 4. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient potwierdza rejestrację wybierając odnośnik, który jest mu przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
§ 4
Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego - pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane adresowe klienta.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu przez kontakt telefoniczny na numer 533 815 977. W przypadku, gdy zmiana dotyczy dodania lub anulowania Towarów, wymaga ona ponownego zawarcia Umowy sprzedaży, a co za tym idzie ponownego potwierdzenia przyjęcia umowy do realizacji.
 8. Po zmianie statusu zamówienia na „zamówienie zakończone” zmiany w zamówieniu nie będą honorowane.
 9. Dowodem zakupu jest oryginał faktury VAT lub paragon, dołączony do przesyłki.
§ 5
Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie uwzględniają kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy), płatność gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie Sprzedawcy, za pobraniem w przypadku przesyłki Poczta Polska
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży.
§ 6
Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził stan opakowania i jego zawartość w obecności Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą niezbadanie stanu opakowania i jego zawartości w obecności Dostawcy skutkuje utratą uprawnień z tytułu rękojmi chyba, że wada wyszła na jaw dopiero później.
 7. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 7
Gwarancja i rękojmia
 1. Okres gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Sprzedawca może wydłużyć bądź skrócić termin gwarancji na określony Towar. Wydłużenie lub skrócenie terminu gwarancji następuje poprzez wyraźnie zaznaczenie na dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym długości wydłużonego bądź skróconego terminu.
 3. Gwarancje typu Door - to - door nie są obsługiwane przez Sprzedawcę. W razie korzystania z tego typu gwarancji, Klient powinien kontaktować się bezpośrednio z producentem. Dane umożliwiające kontakt z producentem zamieszczone są w dokumencie gwarancyjnym bądź na opakowaniu Towaru. Koszty odesłania do Sprzedawcy tego typu Towaru nie zostaną pokryte przez Sprzedawcę.
 4. Z wyjątkiem sprzedaży dokonanej na rzecz Konsumenta, wszystkie Towary objęte są 12 miesięczną rękojmią Sprzedawcy na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wady Towaru zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat. Gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz używana zastosowanie ma termin określony w ust. 4.
§ 8
Procedura reklamacji
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zwracanego towaru, prosimy o wysyłanie go za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia odesłanego przez Klienta Towaru lub umożliwienia zbadania Towaru, w miejscu, w którym się znajduje.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, powinny być kierowane przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacje zgłoszone w inny sposób wiążą Sprzedawcę od chwili zgłoszenia, jeżeli zostaną niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej, z wyszczególnieniem opisu zaistniałego problemu, o czym Sprzedawca informuje Klienta. Pisemne potwierdzenie może nastąpić poprzez wysłanie pisma przesyłką poleconą, faxem lub w formie elektronicznej na adres biuro@ledolandia.pl.
§ 9
Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną na adres biuro@ledolandia.pl.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sprzedawcy, w terminie określonym w ust. 1, oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy z czytelnym podpisem i danymi personalnymi, a także numerem konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot kwoty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyła Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. Sprzedawca każdorazowo załącza do Umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem pouczenie o prawie określonym w ust. 1 oraz wzór oświadczenia, określony w ust. 3.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej chyba, że Sprzedawca oświadczy, że sam odbierze Towar od Klienta.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. Towar zwracany w powyższym trybie nie może być zniszczony lub uszkodzony mechanicznie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§ 10
Wymagania co do reklamowanego / zwracanego towaru
 1. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku towaru reklamowanego należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność wystąpiła. Należy określić żądania reklamacyjne.
 3. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sklepu i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).
§ 11
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu Ledolandia.pl jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i obsługi newslettera. Dane są przetwarzane wyłącznie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz jest przechowywany i zabezpieczony zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Sprzedawca przekazuje Dostawcy dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
§ 12
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2017 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania zmiany na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia objęcia przez Państwa w posiadanie sprzedanej rzeczy. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo wysłać pocztą, w formie przesyłki poleconej bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ledolandia.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem możliwości wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewu na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte są w Regulaminie Sklepu Internetowego Leolandia.pl

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: Sklep Internetowy Ledolandia.pl, Paweł Szachnowski ul.Mirtowa 20 51-251 Wrocław, biuro@ledolandia.pl.

Ja/My*.......................................................................................................................................... (imię i nazwisko Klienta)
zamieszkały/zamieszkali* w ............................................................................................................................................. (adres zamieszkania)
niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży ........................................................................................................................................................................ (wpisać przedmiot umowy),
zawartej w dniu......................., której przedmiot został odebrany/doręczony* w dniu...................
Zwrot płatności proszę kierować na rachunek bankowy …...................................................................................................

...........................
Podpis, data

* niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl